داستان ضرب المثل ماست مالی کردن

داستان ماست مالی کردن از حوادثی است که در عصر بنیانگذار سلسلۀ پهلوی، رضاشاه اتفاق افتاد و شادروان محمد مسعود این حادثه را در یکی از شماره های روزنامۀ مرد امروز به این صورت نقل کرده است:
هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون قرار بر این بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیلۀ راه آهن جنوب تهران وارد شوند. از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن را سفید کنند.
ادامه خواندن “داستان ضرب المثل ماست مالی کردن”

حکایت ضرب المثل خاک برسر

کاربرد ضرب المثل

ضرب المثل “خاک بر سر” دارای معانی مختلفی است، گاه برای تحقیر و یا به صورت دشنام به کار می رود و”چه خاکی بر سر کنم” به معنی چه کار باید بکنم است و ” خاک بر سر کرده” به کسی می گویند که به هنگام عزاداری برای حسین بن علی در حین راه پیمایی خاک بر سر خود می ریزد. برخی افراد به هنگام ار دست دادن عزیزان از اوج ناراحتی بر سر مزار آنها، خاک بر سر خود می ریزند.

ادامه خواندن “حکایت ضرب المثل خاک برسر”