افزودن کلاس به تگ body فقط در IE

به طور کلی و به ساده ترین حالت، برای اینکه یک کلاس فقط در نسخه های مختلف IE اعمال شود می توانید از کد زیر استفاده کنید:
<!--[if IE ]> <body class="ie"> <![endif]-->

<!--[if !IE]>--> <body> <!--<![endif]-->

در مثال فوق این کلاس برای body تعریف شده است.


همچنین برای تگ HTML هم می توانید به ترتیب زیر برای نسخه های مشخص IE کلاس تعریف کنید:

<!DOCTYPE html> <!--[if IEMobile 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US"class="no-js iem7"> <![endif]--><!--[if lt IE 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie6 oldie"> <![endif]--> <!--[if IE 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie7 oldie"> <![endif]--> <!--[if IE 8 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie8 oldie"> <![endif]--> <!--[if (gte IE 9)|(gt IEMobile 7)|!(IEMobile)|!(IE)]><!--><html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js"><!--<![endif]-->

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *