حدس گلدباخ، مساله حل نشده در نظریه اعداد

عددهای صحیح زوج از ۴ تا ۲۸ به صورت مجموع دو عدد اول

حدس گلدباخ (Goldbach’s conjecture) یکی از قدیمی‌ترین مسائل حل نشده در نظریه اعداد و تمام ریاضیات است که بیان می‌کند: «هر عدد صحیح زوج بزرگ‌تر از ۲ را می‌توان به صورت مجموع دو عدد اول نوشت.» به عنوان نمونه ۴ = ۲ + ۲ و ۶ = ۳ + ۳ و ۸ = ۵ + ۳ و ۱۰ را می‌توان به دو حالت به صورت جمع دو عدد اول نوشت (۱۰ = ۷ + ۳ و ۱۰ = ۵ + ۵)

حدس گلدباخ در سال ۱۷۴۲ میلادی توسط کریستین گلدباخ در نامه‌ای به لئونارد اویلر مطرح شد. در واقع صورت اولیهٔ این مسئله بیان می‌داشت که «هر عدد بزرگ‌تر از ۲، مجموع دو عدد اول است.» که با توجه به اینکه عدد ۱ در آن زمان (بصورت قراردادی) جزو اعداد اول دانسته می‌شد، توجیه‌پذیر بود.

ادامه خواندن “حدس گلدباخ، مساله حل نشده در نظریه اعداد”