متا تگ ریسپانسیو – Responsive Meta Tag

کد زیر به طور معمول و پیش فرض در صفحات سایت های ریسپانسیو در قسمت head صفحه استفاده می شود.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

سایر تنظیمات که به دلخواه و برحسب نیاز خود می توانید به کد زیر اضافه کنید همراه با توضیح هر ویژگی در جدول زیر آورده شده است.

ویژگی توضیح
width عرض نمایشگر مجازی دستگاه
device-width عرض فیزیکی صفحه نمایش دستگاه
height ارتفاع نمایشگر مجازی دستگاه
device-height ارتفاع فیزیکی صفحه نمایش دستگاه
initial-scale زوم اولیه هنگام بازدید از صفحه. مقدار ۱٫۰ زوم نمی کند
minimum-scale حداقل مقدار بازدید کننده می تواند روی صفحه بزرگنمایی کند. مقدار ۱٫۰ زوم نمی کند.
maximum-scale حداکثر مقدار بازدید کننده می تواند روی صفحه بزرگنمایی کند. مقدار ۱٫۰ زوم نمی کند.
user-scalable به دستگاه اجازه می دهد بزرگنمایی و کوچکنمایی کند. مقادیر: yes یا no.

نحوه استفاده: هر یک از ویژگی های جدول فوق و مقدار مربوطه را در کد بالای صفحه و در بخش content اضافه کنید.

مثال برای user-scalable:

<meta name="viewport" content="width=device-width,  initial-scale=1 , user-scalable=yes">